Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), niniejszym informujemy Cię, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Aby ułatwić Ci zrozumienie tej informacji, zastosowaliśmy następujące definicje:

a.My – Europejskie Partnerstwo Energetyczne sp. z o. o., ul. Mostowa 19D/1, 61-854 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000951046, REGON: 52113286000000, NIP: 7831850822,

b.Ty – Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dane osobowe My będziemy przetwarzać w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji,

c. Administrator danych osobowych - My, Europejskie Partnerstwo Energetyczne sp. z o. o., ul. Mostowa 19D/1, 61-854 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000951046, REGON: 52113286000000, NIP: 7831850822.

2. Cele i podstawy przetwarzania:

a.Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie i wykonanie zawartej z Tobą umowy (na podstawie tzw. uzasadnionego interesu Administratora), wobec czego brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczny z brakiem możliwości jej realizacji.

3. Twoje dane osobowe Spółka przetwarza w celu:

a.rozpatrywania rezerwacji/zamówienia lub czynności poprzedzających ich złożenie, lub związanych z zawarciem, wykonywaniem, lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;

b.wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa,
w tym: przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki. Ponadto, Spółka ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki wynikające
z decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy;

c.wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Spółki, które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak: i.zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Spółki,

ii.dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Spółki lub podmiotu, który jest przedstawicielem Spółki.

4. Inne cele przetwarzania danych

Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Spółka może przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:

a.przeniesienie danych do archiwum;
b.audyty lub postępowania wyjaśniające;
c.wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej oraz zarządczej;
d.pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe; e.doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Spółki. 5. Kategorie przetwarzanych danych

Będziemy przetwarzać dane związane z identyfikacją lub weryfikacją Klienta. Chodzi tu o stwierdzenie lub sprawdzenie tożsamości Klienta, lub osoby, którą Klient reprezentuje. Sprawdzamy, czy dane są zgodne z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, którymi posługuje się Klient, także jako podmiot reprezentująca inną osobę.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe będziemy mogli przekazywać do organów lub podmiotów:
a.które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b.którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów o świadczenie usług, lub umów outsourcingu

usług, m.in. podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi księgowe, usługi w zakresie administrowania, usługi kancelaryjne, usługi prawne; c.którym dane mogą być przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.
7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Twoich danych będzie zależny od celu, w jakim zostaną zebrane i będą przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę,

zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Będziemy przetwarzać dane związane z:
a.umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania

danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Twoich zgód;
b.inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku -

przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy, jeśli inny

termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub Twojej zgody;
c.danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy), dane osobowe są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa

przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;

d.orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie; e.zgodą Klienta - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, przy czym Klient zawsze może

wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

9. Twoje prawa

a.Prawo żądania od Spółki dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółkę.
c.Prawo przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych – z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic

handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Klienta lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw Klient może składać pisemnie na adres Spółki.

W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej czynności. Jeśli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Spółkę zgodnie z jej procedurami lub przepisami prawa, Spółka nie zawrze umowy lub nie wykona czynności.